Dohody o úpravách cen mezi předními výrobci nákladních vozidel

Pokud jste si zakoupili mezi lety 1997 až 2011 nebo si na leasing pronajali střední nebo těžká nákladní vozidla, pak Vám mohl vzniknout nárok na náhradu škody vůči kartelu výrobců nákladních vozidel.

Evropská komise („komise“) udělila dne 19. července 2016 pokuty vedoucím výrobcům nákladních vozidel, protože společnosti Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN a DAF („členové kartelu“) byly shledány vinnými, že v letech mezi 1997 a 2011 vytvořily kartel na základě nepřípustných domluv o cenách týkající se středních a těžkých nákladních vozidel.

Vyšetřování komise vůči dalšímu výrobci nákladních vozidel Scania ještě stále probíhají.

Uplatnění nároků na náhradu škody

S účinnou kombinací, skládající se z inteligentní IT infrastruktury, uznávaných ekonomů v oblasti hospodářské soutěže a z renomované, 
advokátní kanceláře na kartelové právo Hausfeld, specializované se 
na žaloby o náhradu škody.

Každý, kdo si v letech mezi 1997 a 2011 od dotyčných výrobců zakoupil nebo si na leasing najal střední a těžká nákladní vozidla, může požadovat nároky na náhradu škody v souvislosti s přeplatkem na ceně. V případě zájmu se postižené společnosti mohou bez okolků zaregistrovat u společnosti financialright a požádat o více informací týkající se uplatnění nároků na náhradu škody.

Spolupracujeme s odborníky v oblasti ekonomiky, kteří nás podporují 
při vyčíslení škod, vzniklých kartel výrobců.


Důvody, přihlásit se u společnosti financialright:

Žádné riziko nákladů

Pracujeme čistě na bázi no-win no-fee: Vám nevzniknou žádné náklady, pokud nejsme úspěšní.


Odborníci na hospodářskou soutěž

Spolupracujeme s kanceláří Hausfeld, specializovanou kanceláří 
v oblasti kartelových žalob o náhradu škody v Evropě a Spojených státech. Navíc nás podporuje p. Profesor Dr. Roman Inderst a jeho tým osvědčených specialistů v oblasti hospodářské soutěže.


Řízení Vašich nároků na náhradu škody

Společně uplatňujeme nároky skupiny žadatelů o nároky. Přitom za Vás vyřídíme kompletní řízení: od vyhodnocení dat přes zapojení znalce
až k podání žaloby a vyplacení.


Žádné riziko nákladů

Pracujeme čistě na bázi no-win no-fee: Vám nevzniknou žádné náklady, pokud nejsme úspěšní.

Odborníci na hospodářskou soutěž

Spolupracujeme s kanceláří Hausfeld, specializovanou kanceláří
v oblasti kartelových žalob o náhradu škody v Evropě a Spojených státech. Navíc nás podporuje p. Profesor Dr. Roman Inderst a jeho tým osvědčených specialistů v oblasti hospodářské soutěže.

Řízení Vašich nároků na náhradu škody

Společně uplatňujeme nároky skupiny žadatelů o nároky. Přitom za Vás vyřídíme kompletní řízení: od vyhodnocení dat přes zapojení znalce
až k podání žaloby a vyplacení.

Náš tým a naše expertiza

S renomovanými advokáty na kartelové právo:

Hausfeld je jedna z nejzkušenějších kanceláří v kartelovém řízení 
o náhradu škody pro oprávněné žadatele nároků v Evropě a v USA. 
V Německu Hausfeld tuto expertizu jednání a procesu dovede k úspěchu i proti kartelu dopravců.


hausfeldt-logo

S inteligentní informační technologií:

Vzhledem k tomu, že každé nákladní vozidlo je zpracováno individuálně, vytvoří se obrovské množství dat. Jejich vyhodnocení vyžaduje odborníky pro inteligentní IT infrastruktury. Společnost financialright je specializovaná na taková komplexní hromadná řízení.

financialright

S uznávanými ekonomy:

Řízení proti kartelu dopravců je na našich stránkách doprovázeno p. Prof. Dr. Romanem Inderstem, jedním z nejrenomovanějších ekonomů 
v oblasti hospodářské soutěže v Německu.

Máte dotazy?

financialright claims GmbH
Königsallee 106
D-40215 Düsseldorf
Phone: +49 (0) 211 972602-00

Kontakt e-mailem

Registrace

Chcete-li nás nyní pověřit, použijte prosím přiložený registrační formulář.

Registrace

FAQ

Uplatňování kartelových nároků na náhradu škody je nesmírně komplikované, časově náročné a nákladné. Ačkoli je mezitím
na tomto poli činných hodně advokátních kanceláří a ekonomů, je přepokladem úspěšného postupu spolupráce s advokáty a ekonomy
z oblasti hospodářské soutěže, kteří mají značné zkušenosti
a mimořádnou reputaci v této oblasti. Stejně jako ve všech ostatních oblastech života, stojí kvalita take peníze. Kromě toho jsou se žalobou
o náhradu škody proti členům kartelu spojená i rizika nákladů – soudní výlohy se musí zaplatit předem a v případě prohry před soudem se musí zaplatit nejen soudní výlohy, ale i náklady advokátů protější strany – zde tedy členů kartelu. Nahromaděné náklady znamenají, že žaloba má
z ekonomického hlediska často smysl pouze tehdy, jestli-že požadavek žaloby činní více milionů eur. Jednotliví odběratelé nákladních vozidel
z pravidla nedosáhou na takové sumy. Až sdružování nároků přes nás umožňuje mnoha odběratelům nákladních vozidel prosadit jejich nároky s výhledem úspěch, protože my neseme veškeré náklady a rizika.
V případě úspěšného prosazení nároků poskytneme získané peníze – po odečtení účasti na výsledku – našim zákazníkům.
Podle německého práva platí tříletá promlčecí lhůta, která bude brzy prodloužena až na pět let. To znamená, že nároky na náhradu škody
podle německého práva se promlčí až koncem roku 2019 –
v případě nabytí účinnosti aktuálně plánované změny zákona dokonce
až koncem roku 2021. Avšak je zde značné riziko, že určité nároky na náhradu škody z období před rokem 2002 by se mohly promlčet již
v prosinci 2017. Protože pouze samotné vypracování znaleckého posudku odborníkem bude trvat několik měsíců, doporučujeme, nečekat příliš dlouho s uplatněním nároků vůči kartelu dopravců, nýbrž v co nejbližší době přemýšlet o účasti na našem řízení.
Případné nároky na náhradu škody vyplývající z nákupu ojetých nákladních vozidel nemůžeme bohužel v současné době převzít.
Zda a v jaké výši vznikla škoda, musí být blíže zjištěno zkušeným renomovaným ekonomem z oblasti hospodářské soutěže. Na základě dosavadních zkušeností s jinými kartely činí konzervativní první odhad pravděpodobně způsobené škody 10-20% zaplacené kupní ceny resp. leasingových splátek, přičemž přesné stanovení vyžaduje analýzu jednotlivého případu. Navíc se podle německého práva pohledávky na náhradu škody musí zúročit, takže, dodatečně k čisté škodě, přijdou ještě značné úroky. Proto mimořádně relevantní jsou starší nákupy nákladních vozidel.
Samozřejmě se každý kupující nákladních vozidel nebo nájemce nákladních vozidel na leasing může také pokusit najít sám řešení s výrobci nákladních vozidel. Takovýto postup bude však zpravidla pravděpodobně beznadějný. Výrobci nákladních vozidel v současné době buď nejsou ochotni vyjednávat nebo nabízí maximální ekonomické výhody v případě budoucích nákupů resp. leasingů nákladních vozidel. Tyto údajně lepší podmínky však určitě budou značně nižší než způsobená škoda, která by v případě konzervativního odhadu měla být mezi 15 a 20% kupní ceny – včetně úroků.
Zásadně může každý požadovat náhradu škody, kdo v letech mezi 1997 a 2011 zakoupil nebo si na leasing u kartelantů zapůjčil nákladní vozidlo od 6t. Kromě toho by však mělo být také možné, požadovat náhradu škody pro nákladní vozidla, zakoupená nebo na leasing zapůjčená po roce 2011 a pro nákladní vozidla od nečlenů kartelu. Také lze uplatňovat nároky na náhradu škody vůči společnosti Scania a vůči jiným výrobcům z důvodu nadměrných cen, nezávisle na tom, zda Scania nebo jiní výrobci byli zapojeni do kartel výrobců.
Ano, takovéto nároky samozřejmě můžeme také prosadit, pokud se nejedná pouze o krátkodobě najatá nákladní vozidla.
Po postoupení věci nám rozhodneme na základě doporučení našich smluvních advokátů a ekonomů o tom, zda a za jakých podmínek by smír s výrobci nákladních vozidel mohl mít smysl. Protože se podílíme přímo na výnosech ze smíru nebo ze žaloby, máme – stejně jako Vy – velký zájem na tom, abychom docílili co nejlepšího smíru.

O společnosti financialright

Uvedeme Vás na stejnou úroveň s velkými koncerny a prosadíme Vaše právo. Náše výsledky jsou jedinečné. Pomocí našich inteligentních IT jsme zhodnotili a prosadili tisíce případů proti bankám v souvislosti se zakázanými poplatky za zpracování úvěru. S naší značkou myRight vedeme v Evropě jedno z největších řízení proti společnosti Volkswagen kvůli dieselovému skandálu. Přitom pracujeme vždy s předními advokáty a soudy velice uznávanými znalci, abychom zajistili co nejlepší prosazení právních nároků. Náš tým sestávájící z právníků, softwarových vývojářů a odborníků pro databáze, dostane právo pro naše zákazníky na novou úroveň kvality – pohodlně, profesionálně a bez rizika.

Společnost financialright byla založena v roce 2014 panem Dr. Svenem Bode. Předtím Dr. Sven Bode již s Dr. Philippem Kadelbachem založili společnost flightright, která je známá z televize & tisku jako společnost s vedoucím postavením na trhu v prosazování práv cestujících v letecké dopravě, která dnes pomohla více než půl milionu lidí v celé Evropě 
k jejich právům.