Upozornenie


Môžete registrovať iba tie nákladné vozidlá, ktoré:

  • ste získali v dobe od 01.04.2004 do 2016 (kúpou, lízingom alebo prenájmom s následnou kúpou)

  • pri kúpe a leasingu môžete registrovať iba tie nákladné vozidlá, ktorých prvá registrácia prebehla na Vašu spoločnosť (čiže ktoré boli “nové”). Pri prenájme s následnou kúpou môžete registrovať tie nákladné vozidlá, ktorých prvá registrácia prebehla na prenajímateľa a ktorých stav tachometra pri začatí nájomného vzťahu bol nižší ako 700 km.

  • ťažké alebo stredne ťažké (od 6 tun)

Nie je pritom rozhodné, či ste neskôr -po vlastnom používaniu- tieto nákladné vozidla predali.

upozorneniu som rozumel/a